Pokyny k provozu od 1.9.2021

Tyto pokyny jsou zpracovány v návaznosti na manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vydaných MŠMT a tvoří nedílnou součást provozního řádu školní jídelny.

Při stravování ve školní jídelně od 1.9.2021 bude třeba ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla. Žádáme strávníky, aby dbali na důkladné mytí popř. dezinfekci rukou před odebráním stravy a řídili se pokyny zaměstnanců ŠJ. Zároveň bude prováděn častý úklid a dezinfekce stolů, výdejních prostorů a sociálního zařízení během výdeje.

Zakazuje se vstup osob bez ochranných prostředků dýchacích cest dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Pro rodiče a další cizí osoby platí zákaz vstupu do prostor školní jídelny v době výdeje obědů pro žáky.

 

Stravování žáků a zaměstnanců ZŠ

Strávníci v jídelně musí dodržovat následující pokyny:
– před vstupem do ŠJ si odloží svrchní oděv a tašky na určené místo, nikoliv na židle,
– do jídelny vstupují s omytýma rukama za použití mýdla popř. dezinfekce,
– usedají ke stolu dle pokynů zaměstnanců ŠJ,
– důsledně dbají pokynů zaměstnanců ŠJ.

Oběd pro žáky 1. den nepřítomnosti ve škole (náhlé onemocnění) se bude vydávat:

– do vlastních nádob v době výdeje cizím strávníkům (od 11:10 do 11:40 hod nebo po ukončení výdeje pro žáky od 13.50 hod). Strávník rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka naplní nádoby, strávník si tác odnese na vyhrazené místo, uzavře nádoby, tác odevzdá do okénka určeného na použité nádobí,

– do jednorázových obalů za příplatek 10,- Kč.

Vyzvedávat obědy nemohou žáci ani zákonní zástupci v izolaci nebo s nařízenou karanténou.

 

Stravování cizích strávníků

Výdej obědů bude probíhat od 11:10 do 11:40 hodin tak, aby strávníci nebyli po uplynutí této doby přítomni v jídelně (z důvodu následné dezinfekce stolů, židlí aj.).

Strávníci, kteří obědvají v jídelně
– před vstupem do ŠJ si odloží svrchní oděv a tašky na určené místo, nikoliv na židle,
– do jídelny vstupují s omytýma rukama za použití mýdla popř. dezinfekce,
– usedají ke stolu dle pokynů zaměstnanců ŠJ,
– důsledně dbají pokynů zaměstnanců ŠJ.

Strávníci, kteří odebírají oběd do vlastních nádob
– do jídelny vstupují s omytýma rukama za použití mýdla popř. dezinfekce,
– rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka naplní nádoby, strávníci si tác odnesou na vyhrazené místo, uzavřou nádoby, tác odevzdají do okénka určeného na použité nádobí,
– důsledně dbají pokynů zaměstnanců ŠJ.

Do vnitřních prostor školní jídelny může vstoupit jen osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a zároveň je schopná na místě prokázat, že

– nejdéle před 7 dny podstoupila RT-PCR test s negativním výsledkem nebo
– nejdéle před 72 hodinami podstoupila antigenní test s negativním výsledkem nebo
– je očkovaná a od aplikace očkovací látky, resp. 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo
– prodělala onemocnění covid-19 a od posledního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Jinak musí podstoupit na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Školní jídelna testy nezajišťuje.

Cizím strávníkům, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, bude umožněno i nadále odebírat obědy v jednorázových obalech na rampě. Příplatek činí 10,- Kč a bude připočten k ceně oběda.

Tyto pokyny se mohou měnit v závislosti na aktuálních provozních podmínkách a podle aktuálních doporučení KHS nebo MZd.